URSAPHARM:

 

Kontakt

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6

Tel. 22 732 07 90
Fax. 22 732 07 99

Email: info@URSAPHARM.pl

W przypadku nawiązania kontaktu, Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym/e-mailu będą przetwarzane przez URSAPHARM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. Malarska 6, w celu rozpatrzenia zapytania i odpowiedzi na Państwa pytania, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, na zasadach określonych w oświadczeniu (http://www.URSAPHARM.pl/polityka-prywatnosci/).

URSAPHARM Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Łomiankach
05-092 Łomianki
ul. Malarska 6
NIP: 1182030124
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000358065
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł

Photo Credits

iStockphoto

©iStockphoto.com/asiseeit, ©iStockphoto.com/ersler, ©iStockphoto.com/bholland, ©iStockphoto.com/Photo-Max, ©iStockphoto.com/Nikada, ©iStockphoto.com/TommL, ©iStockphoto.com/erikreis, ©iStockphoto.com/DNY59

getty

©getty images/George Doyle


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.URSAPHARM.PL

Strona www.URSAPHARM.pl (dalej: „Strona”) została przygotowana na zlecenie spółki URSAPHARM Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Malarskiej 6, 05-029 Łomianki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000358065, NIP: 1182030124, REGON: 142357479, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, adres kontaktowy poczty elektronicznej: info@URSAPHARM.pl (dalej: „URSAPHARM Poland”, „Spółka”) i stanowi serwis o charakterze informacyjnym. Odwiedzając lub korzystając ze Strony potwierdzają Państwo zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, postanowień niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z Regulaminem i opuszczenie oraz niekorzystanie ze Strony, jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin określa warunki korzystania ze Strony.
1.2. Strona i zawarte na niej treści udostępniane są przez URSAPHARM Poland.
1.3. Strona jest adresowana do ogółu użytkowników w Polsce, a jej celem jest umożliwienie im zapoznania się z informacjami o URSAPHARM Poland i innych podmiotach z grupy URSAPHARM oraz o ich produktach dystrybuowanych na terenie Polski.
1.4. Regulamin jest dostępny dla użytkowników nieodpłatnie na Stronie przez cały czas jej istnienia.
1.5. Odwiedzanie i korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu. Informujemy, że z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa, dostęp do niektórych elementów Strony lub treści mogą uzyskać wyłącznie wybrane kategorie użytkowników (np. osoby uprawnione do wystawiania recept i osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi).
1.6. Przez odwiedzenie i korzystanie ze Strony użytkownicy zobowiązują się do podejmowania w ramach aktywności związanych ze Stroną wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się do przestrzegania zakazu dostarczania treści bezprawnych, nieprawdziwych, jak również treści, których publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
1.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Treści zawarte na Stronie
2.1. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie konsultacyjny czy doradczy. Jakiekolwiek wykorzystanie lub stosowanie produktu leczniczego wskazanego na Stronie powinno być poprzedzone konsultacją lekarską oraz zapoznaniem się z ulotką dołączoną do produktu leczniczego. Ostateczna decyzja o stosowanej terapii oraz wykorzystywanych w niej produktach leczniczych należy do lekarza.
2.2. Żadnej informacji zawartej na Stronie nie należy rozumieć jako sugestii, że:

  • w związku ze stosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego,
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca jakikolwiek produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia,
  • nieprzyjmowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby,
  • jakiekolwiek produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
  • skuteczność lub bezpieczeństwo jakiegokolwiek produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia,

jak również zapewnienia, że przyjmowanie jakiegokolwiek produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

2.3. Pomimo dołożenia najwyższych starań, aby informacje zawarte na Stronie zostały przekazane jej użytkownikom w sposób rzetelny, URSAPHARM Poland, autorzy, eksperci, twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i aktualność treści zawartych na Stronie oraz skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.
2.4. Żadna informacja zawarta na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów leczniczych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży tych produktów leczniczych.
3. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony
3.1. W ramach Strony udostępniane są informacje dostarczane przez URSAPHARM Poland dotyczące m.in. Spółki, podmiotów z grupy URSAPHARM oraz produktów URSAPHARM Poland.
3.2. Udostępnianie informacji na Stronie odbywa się nieodpłatnie, co nie oznacza, że użytkownicy mogą dowolnie korzystać z zamieszczonych treści. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń wynikających z przepisów prawa, zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników Internetu oraz reguł określonych w niniejszym Regulaminie (w szczególności w pkt. 6 poniżej).
4. Warunki techniczne
4.1. Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem i dostęp do sieci Internet. Jeśli Strona nie wyświetla się poprawnie, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji przeglądarki.
4.2. URSAPHARM Poland zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych określonych w punkcie 4.1 powyżej.
5.0. Dane osobowe i zagrożenia
5.1. W przypadku, w którym korzystanie z jakichkolwiek elementów Strony będzie wymagało podania danych osobowych, zostaną Państwo o tym poinformowani, wraz z podaniem zakresu wymaganych danych oraz celu ich przetwarzania.
5.2. Strona wykorzystuje technologię „cookies”. Informacje zarejestrowane w plikach “cookies” używane są m.in. do celów reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników Strony. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
5.3. URSAPHARM Poland zwraca szczególną uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmowane są działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk. Stosowane są zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk.
5.4. URSAPHARM Poland podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego i nieprzerwanego dostępu do Strony. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępie do Strony.
5.5. URSAPHARM Poland nie może zagwarantować, że informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Mimo najwyższych starań, URSAPHARM Poland nie może zapewnić, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych. URSAPHARM Poland nie gwarantuje, że Użytkownik uzyska dokładnie takie informacje, jakich szukał na Stronie.
5.6. URSAPHARM Poland nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi Strona jest lub może być połączona. Umożliwienie połączenia z takimi stronami internetowymi nie oznacza, że URSAPHARM Poland rekomenduje taką stronę lub też produkty lub usługi dostępne na takich stronach internetowych.
6.0. Własność intelektualna
6.1. Wszelkie prawa do treści umieszczonych na Stronie, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron i podstron oraz innych elementów należą do URSAPHARM Poland lub podmiotów trzecich, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
6.2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez jej użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy innych elementów Strony. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy innych elementów w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami prawa (m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie, utrwalanie, publiczne odtwarzanie, wynajem, użyczanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób treści zawartych na Stronie w całości lub we fragmentach.
6.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów i inne oznaczenia umieszczone na Stronie podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami (np. jako znaki towarowe), a ich jakiekolwiek wykorzystanie może się odbyć jedynie za pisemną zgodą ich właścicieli. Dostępu do Strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
7.0. Postępowanie reklamacyjne
7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny: info@URSAPHARM.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane.
7.2. W terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwa o jej rezultatach lub o niemożliwości jej rozpatrzenia w tym terminie (w takim przypadku wskażemy przybliżony dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji).
8.0. Zmiana postanowień Regulaminu
8.1. URSAPHARM Poland zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje użytkowników za pośrednictwem Strony.
8.2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.